Club van 50 Reglement

Reglement Club van 50

Artikel 1. Naam

De subcommissie  draagt de naam "Club van 50" en maakt deel uit van de Tennisvereniging L.T.C. Spijkenisse.

 

Artikel 2. Oprichting

De subcommissie is in april 2014 in het leven geroepen voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3. Doel

Het primaire doel van de Club van 50is het genereren van extra inkomsten voor L.T.C. Spijkenisse. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van L.T.C. Spijkenisse betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden. Naast bovengenoemd hoofddoel heeft de Club van 50als doelstelling om één maal per jaar een festiviteit voor de leden te organiseren.

 

Artikel 4. Lidmaatschap

a)    Het lidmaatschap wordt verkregen door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in de brievenbus van L.T.C. Spijkenisse of bij één van de subcommissiesleden van de Club van 50.

b)    De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd.

c)    Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 december door de Secretaris / Penningmeester van de Club van 50te zijn ontvangen.

d)    Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij overlijden van het lid.

 

Artikel 5. Bijdrage

De bijdrage bedraagt € 50,- per jaar. Betaling van de bijdrage is bij aanvang van het jaar door middel van contante betaling aan één van de subcommissieleden of per bankoverschrijving.

 

Artikel 6. De Subcommissie

1)    De subcommissie bestaat uit tenminste 1 lid. Het aantal subcommissieleden kan worden gewijzigd door het dagelijks bestuur.

2)    De subcommissie is belast met het besturen van de Club van 50. Ieder subcommissielid is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar functie zoals omschreven in Artikel 7.

3)    De zittingsduur van een subcommissielid is twee jaar. Na deze twee jaar kan een subcommissielid zich herkiesbaar stellen.

4)    Ieder lid van de Club van 50heeft het recht zich verkiesbaar te stellen voor de subcommissie. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het dagelijks bestuur.

5)    De subcommissie wordt gekozen tijdens een bestuursvergadering (zie ook Artikel 8). Om in De subcommissie verkozen te worden dient tenminste de meerderheid van de bestuursvergadering voor te stemmen.

6)    Indien een subcommissielid tussentijds aftreedt wordt er binnen 8 weken een bestuursvergadering gehouden om een nieuw subcommissielid te kiezen. Kandidaten kunnen zich tot één week voor de bestuursvergadering aanmelden bij het bestuur.

7)     De bestuursvergadering kan een subcommissielid schorsen of ontslaan indien zij daartoe gegronde redenen kan aandragen. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste ²⁄₃evan de uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 7. Taken van Het onderdeel

1)    De voorzitter is belast met de volgende taken :

a)    Het leiden van de subcommissievergaderingen en besprekingen.

b)    Het onderhouden van contacten met het bestuur en leden van L.T.C. Spijkenisse.

c)    Het promoten en bevorderen van activiteiten van de Club van 50.

d)    Het houden van toezicht op de goede taakuitvoering van de overige subcommissieleden.

e)    Het opstellen, in samenwerking met de penningmeester en secretaris, van de agenda's voor alle subcommissievergaderingen en besprekingen.

 

2)    De penningmeester is belast met de volgende taken :

a)    Het beheren van de financiële middelen van de Club van 50.

b)    Het jaarlijks uitbrengen van een financieel verslag aan de subcommissievergadering en het bestuur.

c)    Het op tijd innen van de bijdrages.

d)    Het tijdig uitvoeren van betalingen.

e)    Het waarnemen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

 

3)    De secretaris is belast met de volgende taken :

a)    Het voeren van de correspondentie van de Club van 50, dit in overleg met de overige subcommissiesleden.

b)    Het registreren van de leden van de Club van 50en het bijhouden van een adressenbestand.

c)    Het uitschrijven van de subcommissievergaderingen en besprekingen.

d)    Het notuleren van de subcommissievergaderingen en besprekingen.

 

Artikel 8. De ledenvergadering

1)    Tenminste één keer per jaar is er een ledenvergadering. De subcommissie  brengt in deze vergadering het jaarverslag uit en doet, met overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van het gevoerde beleid. Voorts verleent de ledenvergadering decharge voor het gevoerde beleid.

2)    De ledenvergadering wordt uitgeschreven door de secretaris met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken.

3)    Behalve de in artikel 8.1 genoemde ledenvergadering kan er een extra ledenvergadering worden uitgeschreven indien het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht.

4)    Indien tenminste zes leden hiertoe een verzoek indienen zal er een extra ledenvergadering worden uitgeschreven.

5)    Op de agenda van de ledenvergadering staan tenminste de volgende punten :

a)    Opening

b)    Notulen vorige ledenvergadering

c)    Ingekomen stukken / Mededelingen

d)    Jaarverslag penningmeester

e)    Bestuursverkiezing

f)    Rondvraag

g)    Sluiting

 

Artikel 9. Financiële middelen / Bestedingen

1)    De financiële middelen van de Club van 50bestaan uit bijdrages van leden, schenkingen en overige baten.

2)    De financiële middelen van de Club van 50dienen ten goede te komen aan L.T.C. Spijkenisse (zie ook Artikel 3). Een deel mag door het bestuur worden besteedt aan o.a. drukwerk, representatie en het organiseren van een jaarlijkse festiviteit voor de leden.

3)    Financiële middelen van de Club van 50mogen nimmer worden gebruikt voor betalingen aan/van personen (zoals bijv. het betalen van spelers).

4)    Ieder lid van de Club van 50heeft het recht om een bestedingsaanvraag in te dienen. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van een argumentatie en een kostenschatting, bij één van de subcommissieleden te worden ingediend.

5)    Tevens kan een bestedingsaanvraag worden ingediend door het bestuur van L.T.C. Spijkenisse. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van een argumentatie en een kostenschatting, bij één van de subcommissieleden te worden ingediend.

6)    De subcommissie  van de Club van 50heeft de bevoegdheid om over bestedingen onder € 1.500,- zelfstandig een besluit te nemen. Deze bestedingen worden in de bestuursvergadering verantwoord.

7)    Bestedingen hoger dan € 1.500,- moeten altijd ter goedkeuring aan de bestuursvergadering worden voorgelegd. Indien nodig wordt het bestedingsdoel door stemming bepaald.

8)    Alle bestedingen worden vooraf door de subcommissie  van de Club van 50voorgelegd aan het bestuur van L.T.C. Spijkenisse.

 

Art. 10 Reglement

Het reglement kan worden opgevraagd bij één van de subcommissieleden. Ook ligt een exemplaar van het reglement ter inzage in de bestuurskamer.

Het reglement kan door de bestuursvergadering worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist De subcommissie  van Club van 50.

 

Art. 11 Ontbinding

Tot ontbinding van de Club van 50kan slechts worden besloten door de bestuursvergadering. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste ²⁄₃evan de uitgebrachte stemmen.

Bij ontbinding van de Club van 50komen de resterende gelden ten goede aan L.T.C. Spijkenisse.

 

Jeugdtennis

Tenniskids is hét KNLTB-tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. Binnen Tenniskids spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes, worden meteen opgenomen in een team, leren op een leuke manier de juiste techniek en ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun algehele coördinatie en sportbewustzijn. Voor uitgebreidere informatie klik hier

LTC Spijkenisse Sportpark Groenewoud

9 gravel banen

Verenigingsnummer:
76406

Bezoekersadres:
Schenkelweg 110 A
3203 LE Spijkenisse

Postadres:
Postbus 683
3200 AP Spijkenisse

Contactgegevens:
Clubhuis: 0181-629473
Wedstrijdleiding: 0181-610177
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Er is op ons park ook een WiFi netwerk!

Weerbericht Spijkenisse